หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขาวิชาช่างยนต์  
๒. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
๓. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
๔. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑. สาขาวิชาการบัญชี  
๒. สาขาวิชาการตลาด  
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
๒. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
๓. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา