ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขาวิชาช่างยนต์  
๒. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
๓. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
๔. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑. สาขาวิชาการบัญชี  
๒. สาขาวิชาการตลาด  
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
๒. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
๓. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ