ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

       1.นายกุล              ฉันสิมา               ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร       

       2.นางวัฒนาพร        จันทะสีลา           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร     

       3.นายสายทอง         มูตรสูตร             กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 

       4.นางปุณยวีร์          ประภาสอน          กรรมการฝ่ายบุคลากร                    

       5.นางสาวเสาวลักษณ์ ศุขโชติ              กรรมการฝ่ายวิชาการ              

       6.นายทรงศักดิ์         ศรีวันทา              กรรมการฝ่ายบริหาร                          

       7.นายธีรัชษ์             ฉันสิมา               เลขานุการ(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)          


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


สิ่งที่น่าสนใจ