หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

1.นายสมมาตร         บุญวีระ    
ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ประธานกรรมการ
2.นายสุริทร์            สุวรรณเจริญพร ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
3.นางจันจิรา           พุฒเพ็ง ผู้แทนครู กรรมการ
4.นายชลิต             ตุ้มทองคำ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5.นายประมวล        ลาภเจริญวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
6.นายศิป์ชัย           คล้ายทอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7.พระมหาอำนวย     อภิญาโณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8. นายกุญชร         เหลืองสุดใจชื้น ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นางสาวอินดา     แตงอ่อน  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  (ผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่)  
10.นางเข็มจิรา        เหสุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถานประกอบการ) กรรมการ
11. นายพีรวัฒน์      เวศย์วรุตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนหอการค้า) กรรมการ
12. นายศักดิ์ชัย      ยิ่งจำเริญศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการจัดอาชีวศึกษา) กรรมการ
13. นายวรดร         จ้อยจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการจัดอาชีวศึกษา) กรรมการ
14. ดร.วรกาญจน์    สุขสดเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารศึกษา) กรรมการ
15. สิบเอกนิรันดร์   เล้าเจริญ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขนุการ

 


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา