ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

       1.นายกุล              ฉันสิมา               ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร       

       2.นางวัฒนาพร        จันทะสีลา           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร     

       3.นายสายทอง         มูตรสูตร             กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 

       4.นางปุณยวีร์          ประภาสอน          กรรมการฝ่ายบุคลากร                    

       5.นางสาวเสาวลักษณ์ ศุขโชติ              กรรมการฝ่ายวิชาการ              

       6.นายทรงศักดิ์         ศรีวันทา              กรรมการฝ่ายบริหาร                          

       7.นายธีรัชษ์             ฉันสิมา               เลขานุการ(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)          


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ