ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

บริการวิชาชีพและบริการชุมชน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (VISION)

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม พัฒนานวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและบริการชุมชน”

สีประจำวิทยาลัย
น้ำเงิน-เหลืองทอง

ปรัชญา
สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

คติพจน์
มีงาน มีอาชีพ

คำขวัญ
พัฒนาเยาวชน ฝึกฝนคุณธรรม
ลิศล้ำทักษะและวิชาการ ประสานสามัคคี

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นบัวสวรรค์


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ