หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

บริการวิชาชีพและบริการชุมชน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (VISION)

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม พัฒนานวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและบริการชุมชน”

สีประจำวิทยาลัย
น้ำเงิน-เหลืองทอง

ปรัชญา
สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

คติพจน์
มีงาน มีอาชีพ

คำขวัญ
พัฒนาเยาวชน ฝึกฝนคุณธรรม
ลิศล้ำทักษะและวิชาการ ประสานสามัคคี

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นบัวสวรรค์


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา