ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
 
“แห่งแรกของประเทศไทย” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๔ ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ ๑๗ ไร่เศษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะเทศมนตรีเมืองนครปฐม โดยมี นายสุนทร แก้วพิจิตร เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการจัดการศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒. ด้านการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
๓. ด้านประสานสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมมือกับชุมชนด้านการจัดการพัฒนาอาชีพ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


สิ่งที่น่าสนใจ