หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
 
“แห่งแรกของประเทศไทย” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๔ ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ ๑๗ ไร่เศษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะเทศมนตรีเมืองนครปฐม โดยมี นายสุนทร แก้วพิจิตร เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการจัดการศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒. ด้านการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
๓. ด้านประสานสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมมือกับชุมชนด้านการจัดการพัฒนาอาชีพ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา