หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


ตามที่เทศบาลนครนครปฐม  ได้มอบหมายให้ทางผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์์) ประจำปีกาารศึกษา 2564  เพื่อกำกับดูแล ช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามการช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ จึงประชาสัมพันธ์การนิเทศติดตามการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

รายงานนิเทศติดตามการเรียนการสอน  ประจำเดือน ธันวาคม  2564   <<<คลิก>>>

รายงานนิเทศติดตามการเรียนการสอน  ประจำเดือน มกราคม  2565   <<<คลิก>>>

รายงานนิเทศติดตามการเรียนการสอน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565   <<<คลิก>>>


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา