หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

http://www.nmvc.ac.th/document/inside

ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าเมนูหลัก/เอกสารภายใน

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

ประกอบด้วย 

1. 1.QR code กยศ

2. รายละเอียดเอกสาร

3. กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน

4. กยศ.102  หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอ

5. กยศ.103 ความเห็นที่ปรึกษา

6. แผนผัง

7. ร่าง_หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 24

สมัครเรียนวิชาทหาร (รด) ประจำปี 2564

ประกอบด้วย 

1. ประกาศรับสมัครเรียนวิชาทหาร 

2. ระเบียบการรับสมัคร-64-วิชาทหาร

3. ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2564

4. ใบรับรองแพทย์


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา