หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


 

      ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้มีมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19   เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19  ในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิค 19)         ดังต่อไปนี้

  1. สำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่เรียนภายในวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
    1. ให้บันทึกข้อมูล Timeline ของนักเรียน นักศึกษาทุกวัน กรณีนักเรียน นักศึกษา เดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของทางราชการ (Timeline ของแต่ละพื้นที่)  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป ให้แจ้งวิทยาลัยฯ  ทันที 
    2. ให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับเรียนออนไลน์  หรือเรียนทางไกล  โดยติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (http://www.nmvc.ac.th) จะประกาศ             ให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเป็นระยะหรือมีการเปลี่ยนแปลง
  1. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องฝึกงานในสถานประกอบการ ให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้   
    1.  ให้บันทึกข้อมูล Timeline ของนักเรียน นักศึกษาทุกวัน  กรณีนักเรียน นักศึกษา เดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของทางราชการ (Timeline ของแต่ละพื้นที่)  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป ให้แจ้งวิทยาลัยฯ  ทันที 
    2.  ให้นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน (ตามกำหนด)  โดยนำบันทึก Timeline มาประกอบการพิจารณาส่งตัวไปฝึกงาน  วิทยาลัยฯ อาจไม่ส่งตัวนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

    กรณีนักเรียน นักศึกษา มีประวัติสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิค 19ให้ปฏิบัติตามาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดและแจ้งวิทยาลัยฯทันที

 

 


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา