หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กำหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มีนาคม  2564  โดยให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ  และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2564

 1. ตรวจสอบรายชื่อ (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ  <<<คลิก>>>)   กรณีไม่มีรายชื่อให้สมัครเข้าศึกษาต่อทางออนไลน์เพิ่มเติมได้
 2. ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับมอบตัว  (คลิกดาวน์โหลดที่นี่) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. เตรียมเอกสารในวันมอบตัวให้เรียบร้อย  ดังนี้
  1. เอกสารใบมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)  จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของนักเรียน บิดา  มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
  3. กรณีที่ผู้ปกครองที่พานักเรียนมามอบตัวไม่ใช่ บิดา มารดา ของนักเรียน ให้เพิ่มเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบรับการการจบการศึกษาชั้น ม.3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 จำนวน 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายชุดนักเรียน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

 

หมายเหตุ  สำเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

 

รายการค่าใช้จ่ายในการมอบตัวลงทะเบียนเรียน  (ระดับ ปวช.)

 1. ค่าใบสมัครและค่าสมัครเรียน                             35    บาท
 2. ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา                                100    บาท
 3. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา                   100    บาท
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อปี)                               400    บาท
 5. ค่าตรวจสุขภาพ (ต่อปี)                                   200    บาท
 6. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า          500    บาท
 7. ค่าเสื้อกีฬาสี                                                 250    บาท
 8. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โดยประมาณ)            3,000   บาท

                  รวมเป็นเงิน                            4,585    บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการมอบตัวได้ <<<<คลิกที่นี่>>>>

 

 

 

 


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา