หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่เทศบาลนครนครปฐม  ได้มอบหมายให้ทางผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อกำกับดูแล ช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามการช่วยเหลือนักเรียนใ...

รายงานการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามที่เทศบาลนครนครปฐม  ได้มอบหมายให้ทางผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์์) ประจำปีกาารศึกษา 2564  เพื่อกำกับดูแล ช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามการช่วยเห...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รับผู้ที่จบ ม.3 หรือกำลังเรียนระดับชั้น ม.3  เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.  และรับผู้จบ หรือกำลังศึกษาต่อในชั้น ปวช. และ  ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.  ในสาขาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้ากำล...

์ประชาสัมพันธ์ !!! ข้อกำหนดในการสอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม   ข้อกำหนดสนามสอบ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มาตรการการเฝ้าระวังโรคดิดเชื้อโควิค 19 สนามสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น  เข้าสนามสอบ (รวมพื้นที่ของวิท...

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2564   เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญและอาชี...

อ่านต่อ.. »

คณะผู้บริหาร และครู นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม นำตัวแทนนักเรียน  นายณรงค์ฤทธิ์  จินดารัตน์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาสถาปัตยกรรม  เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปร...

อ่านต่อ.. »

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ
นักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนักศึกษาปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื...

อ่านต่อ.. »

ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ
การแข่งทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »

สอบตรง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา